Nesodden kulturråd

HELHETLIG KULTURSATSING - PÅ VEI MOT KULTURHUS

 

BUDSJETTINNSPILL FRA NESODDEN KULTURRÅD (NKR) 14 NOVEMBER 2018

 

NKR leverte budsjettinnspill til rådmannen 20 september. Vi sa ifra om kort svarfrist, og er glade for å få utvikle innspillet. Nesodden, som kunstnerkommune, bør tydeliggjøre og forplikte en kultursatsing. Kultur kan bli Nesoddens styrke. Men kommunen aktiviserer og forvalter pr i dag ikke sin kulturkapital godt nok. Kultur må forpliktes i kommuneplanen, der det i dagens forslag er fraværende. Kommuneplanen går over 30 år, mens kulturplanen går til 2023. Hvor skal Nesoddens kulturliv være lokalisert om 30 år? En seriøs kultursatsing MÅ ta høyde for dette perspektivet, og i rulleringen av kulturplanen må kommunen satse langsiktig.

 

Kulturhus

NKR vil fremme kulturhus som målet for satsingen. Det er fint at det er avsatt Kr 300 000 til utredning av kulturhus. Vi er imidlertid usikre på hva en slik utredning vil oppnå på nåværende tidspunkt. Snakker vi om étt kulturhus, eller mange hus, som i et nettverk danner “kulturhuset”? En desentralisert satsing er ikke unaturlig med tanke på Nesoddens geografi og grendestruktur. En styrking av eksisterende kulturarenaer, der de er, gjennom synliggjøring og tilgjengeliggjøring kan være veien å gå. Et sentralt plassert større flerbrukshus, en sambrukssatsing for både kulturen og idretten – for eksempel en utvidelse av Tangenten med byggetrinn tre, kan være en annen. Et signalbygg ved vannet – for eksempel på Tangenbrygga, med et tilbud som er så attraktivt det tiltrekker seg besøkende fra Oslo - er et mulig tredje. Det må utarbeides et mulighetsstudie som drøfter disse - og andre alternativer.

 

Kulturplan - og Kunstplan for det profesjonelle feltet

Kulturplanen for Nesodden kommune er et veiledende dokument som skal sette kursen for kulturutviklingen. Planen er viktig og omfattende, men det profesjonelle segmentet er dårlig representert. Derfor har NKR tatt initiativ til utvikling av en kunstplan for Nesodden kommune - som er spisset mot det profesjonelle feltet. Utvikling av kulturfeltet krever langsiktig arbeid: kartlegging og utredning. Det krever debatt og engasjement i lokalmiljøet. NKR sitt arbeidende styre består av fagpersoner, og vi er kommunens rådgivende organ for et samlet kulturfelt. Vi har tilbudt oss å bistå i en kartlegging av kulturfeltet. Vi kan gi faglige råd og utføre oppdrag, men styringen bør ligge hos virksomhet kultur. En slik kartlegging vil være et nyttig utgangspunkt for rullering av kulturplan og danne grunnlaget for utarbeidelsen av en kunstplan. NKR foreslår å bruke pengene som er satt av til utredning av kulturhus til å starte denne kartleggingen nå. Behovet og mulighetene for kulturhuset vil uansett stå tydeligere frem når kartleggingen foreligger.

 

Prosjektmidler for langsiktig satsing

Samtidig som man satser langsiktig, på kulturplan og kunstplan med kulturhus som mål, er det viktig å styrke kulturfeltets egne initiativ i dag, og organisere kommunal støtte annerledes. Prosjektmidler for langsiktig satsning er tenkt som en målrettet strategi for å gjødsle og fremheve profesjonelle lokale miljøer, som i sin tur kan ha relevans for kulturhuset. Midlene vil kunne søkes av kjente aktører, og virke motiverende på nye initiativ. Ambisiøse satsinger trenger langsiktig støtte over flere år. Det er også helt nødvendig for å kunne søke sentrale midler som KORO, Sparebankstiftelsen, Kulturrådet, Kulturdepartementet, Fritt Ord, private stiftelser osv. Forutsigbarhet vil gi festivaler og organisasjoner muligheten til å jobbe med langsiktig finansiering, målrettet publikumsutvikling og etablere intern kunnskap som på sikt vil være bærekraftig. Med slik støtte kunne f.eks Nesodden Jazzklubb realisere sin ambisjon om årlig jazzfestival, eller Nesodden Kunstforening kunne arrangere større årlige utstillinger. Teatergruppen “De Utvalgte”s oppsetning, “Skipet Vol. 5”, tidligere i høst, knyttet seg til den anerkjente Ultimafestivalen, og trakk publikum til et steinbudd på Fjellstrand – til strålende kritikker. Unike lokale ressurser må forvaltes og støttes langsiktig. Det vil alle tjene på.

Tildeles, etter søknad, til prosjekter over en 3 års periode:

-prosjekter med mål om langsiktighet: festival, arrangement, arena o.l. på Nesodden

-prosjekter i regi av aktører i det lokale profesjonelle kulturfeltet.

-Jury med vekt på kunstfaglig kompetanse.

 

Tall:

Omdisponere “Utredning kulturhus” kr 300 000 til “Kartlegging av kulturfeltet”.

 

Omdisponere “Kulturfond til store kulturprosjekter og kulturelle satsinger” Kr 200 000 til “Prosjektmidler for langsiktig satsing”, legge inn et tillegg på Kr 100 000. Til sammen Kr 300 000 over 3 år. I alt Kr 900 000.