Nesodden kulturråd

PRESENTASJON PÅ MØTE I KULTUR OG MILJØUTVALGET, NESODDEN KOMMUNE 13 SEPTEMBER 2018

INNSPILL TIL KOMMUNEBUDSJETT OG KULTURPLAN 

 

Nesodden Kulturråd (NKR) arbeider høsten 2018 fram et eget dokument hvor vi samler vårt forslag til satsningsområder, økonomi og organisering for kulturfeltet. 


Vi vil vise hvordan vi mener kulturfeltet på Nesodden bør se ut, og hvordan vi mener situasjonen er i dag. Vi vil foreslår en prioriteringsliste, med alternativer. 


Dokumentet arbeides fram av styret, i dialog med kulturmiljøene på Nesodden, slik at vi best mulig kan forstå feltets ønsker og behov. Vi har dialog med Nesoddparken, Nesodden Kunstforening, Nesodden Jazzklubb med flere. Vi har også kontakt med ressurser i kulturfeltet for øvrig, og vi vil lage et offentlig arrangement på Nesodden som del av denne prosessen, i samarbeid med biblioteket.


Arbeidet vil resultere i det som blir vårt budsjettinnspill, innspill til rullering av Kulturplanen og innspill til Kunstplan. 


Noen pekepinner så langt:


Nesodden har den største konsentrasjonen av skapende og utøvende kunstnere i landet.
Nesodden har ikke kulturbygg med kvalitet og størrelse som kan forvalte, formidle og utvikle denne kunstneriske kapitalen. Tematikken rundt kulturbygg er stadig aktuell både blant kommunens ansatte, politikere, befolkning og i det lokale kulturlivet.


Men hvordan ser Nesoddens kulturliv ut i dag? Hvor finnes det sterke miljøer? Og hva er behovet?

 

Kulturhus som sentralt signalbygg eller Kulturhus som idè omkring en desentralisert kultursatsing med fokus på Nesoddens grendestruktur og eksisterende aktivitet

Skal Kulturhuset være et signalbygg og et flerbrukshus på ett sted, med sentral beliggenhet ut i fra dagens situasjon, (Nesoddtangen)? Eller kan kulturhus være den konseptuelle rammen som skal inneholde og samle Nesoddens kulturaktivitet, mens det fysisk vil plassere seg flere steder spredt omkring på halvøya?

Det viktige må være å styrke, tilby og ivareta et kulturtilbud og kulturliv med høy kvalitet - for hele Nesoddens befolkning. Dernest å ivareta befolkningens behov for og engasjement i kulturaktivitet, spesiellt med tanke på barn og unge.

 

NKR er glade for at vårt initiativ til Kunstplan for Nesodden nå tas videre av kommunen, og at Kunstplan for Nesodden kommune nå er lagt inn i i kommunens planstrategi for neste planperiode (2019). NKR ser positivt på at det er vilje og midler (kr 300 000) til utredning av kulturhus for Nesodden, men en seriøs utredning må sees i et langt tidsperspektiv og må utvikles parallellt med kunstplan og øvrige langtidsplaner.

 

Det bør utarbeides en målsetning for hva man ønsker å utrede. Videre bør et bestilles et muighetsstudie, med en kartlegging av dagens situasjon og ulike fremtidsscenarioer. Selve mulighetsstudiet bør utarbeides av eksterne aktører (arkitekter, urbanister, samfunnsgeografer). NKR kan bistå med utarbeiding av premisser og kartlegging. 


Hva kan kultursatsingen inneholde?

 

 1. Scene/ kino / konsertsal
  Det er stor mangel på konsertsaler, scener og visningssteder for kunst på Nesodden. Dette dokumenteres i Norsk Kulturindex.

 2. Visningssted for samtidskunst
  Nesodden mangler et profesjonellt og tilrettelagt visningsrom for visuell kunst.

 3. Øvingslokaler for barn og unge

 4. Festival/større arrangement
  Prioritere  1-2 større arrangementer med kommunal støtte og profesjonell programmering, styring og utøvere, som har utgangspunkt i sterke lokale profesjonelle kulturmiljøer. Støtte over 5-10 år. (Norsk Kulturråd og andre støtteordninger det er naturlig å søke arrangementsstøtte fra, krever langsiktig støtte fra kommune/fylkeskommune for å innvilges støtte.) I tillegg til lokal/regional økonomisk støtte, er det viktig å tilrettelegge for rimelig lån av kommunale fasiliteter og utstyr. Målet er å styrke det aktuelle kulturfeltet, og kulturen for øvrig, samt fremme nyskaping og bredt publikumstilfang.

 5. Produksjonsfellesskap og næringsklynger
  Kunstnere og kulturnæringer trenger arbeidssted. Et lokalt produksjonsmiljø er essensiellt for et levende kulturliv. 

 6. Livssynsnøytralt seremonirom og kirkerom
  Kommunen har ikke noe godt nøytralt seremonirom slik de er pålagt. Kirken har en viktig samfunnsoppgave, ikke minst når det gjelder gravferd. Det oppleves uverdig når kirken er for liten og folk må stå ute på kirkebakken, eller velger å bli hjemme, slik situasjonen er på Nesodden.

 7. Gjesteatelier/residency for profesjonelle internasjonale kunstnere i bredden av kulturfeltet
  Dette vil gi Nesodden en tiltrengt impuls, og sette kommunen på kartet som en seriøs kulturkommune. Det vil tilføre fagkompetanse, utvikle lokalt kulturliv for både profesjonelle og amatører. Eksempel: Skien Kommune.