Nesodden kulturråd

Nesodden kulturråd

 

Nesodden Kulturråd er en frivillig og uavhengig organisasjon og et kompetansefellesskap som samler  kunstnere, kulturarbeidere og kunst- og kulturinteresserte i Nesodden kommune.

 

Vi jobber vi for en større vektlegging og verdsetting av kunstfaglig kompetanse i alle deler av det lokale kulturfeltet. Vi skal styrke kultursamarbeid, kommunikasjon og rolleforståelse mellom aktører i kulturfeltet – og jobbe for å bedre kulturfeltets økonomiske vilkår. Vi skal følge opp politiske saker som angår kunst- og

 

kulturlivet, og følge med på at vedtatte kommunale midler til kunst- og kultur blir brukt i tråd med intensjonene. Vi skal oppfordre Nesodden Kommune og andre til å benytte NKRs kompetanse i relevante saker og faglige juryer relatert til kunst- og kultur.

 

NKR arbeider for å ivareta både det profesjonelle og det frivillige kulturlivet på Nesodden.  Våre råd og uttalelser skal legges til grunn i behandlingen av saker som angår kulturlivet på Nesodden. Vi tar imot innspill fra og søker dialog med organisasjoner, kunst- og kulturinstitusjoner, innbyggere, aktører i kulturlivet og innenfor kulturnæringer. Vi tar opp og initierer saker, som vi gjennom vår kunnskap og erfaring ser behov for, og arrangerer møter med fokus på kulturlivet på Nesodden. NKR blir ledet av et styre valgt på Årsmøtet.

 

 

Vedtekter og Handlingsplan legger grunnlaget for Nesodden Kulturråds arbeid.

 

Handlingsplanen forteller hva Nesodden kulturråd mener og krever, og viser hvordan Nesodden Kulturråd vil bedre forholdene for kultur på Nesodden.

Vedtektene beskriver Nesodden Kulturråds overordnede oppgaver.